Algemene voorwaarden

bemiddelingsovereenkomst Blue - Koper


Blue Tickets B.V. Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Arrangement: het aanbod van een Organisator dat op het Platform wordt aangeboden;

 2. Organisator: de partij die het Product, Evenement of Arrangement aanbiedt;

 3. Evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij, zijnde een vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of in een bepaalde periode;

 4. Blue: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Blue Tickets B.V., gevestigd te Zijldijk 24b, 2352 AB Leiderdorp a en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 87380137; BTW: 8642.78.536.B.01.

 5. Koper: de persoon/personen dan wel het bedrijf/de bedrijven die gebruik maken van de Servicediensten;

 1. Deelnameovereenkomst: iedere overeenkomst tussen de Koper en de Organisator die middels bemiddeling van Blue tot stand komt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de koopovereenkomst waarbij de Koper een Product bij de Organisator bestelt of de overeenkomst tot toegang tot het Evenement of tot deelname aan het Arrangement;

 2. Platform: ieder (online) kanaal, al dan niet beheerd door Blue en/of een Derde, waar de Koper gebruik kan maken van de Servicediensten en Tickets en Producten kan bestellen en een Arrangement kan boeken;

 1. Servicediensten: alle bemiddelings- en overige diensten die Blue levert zoals het verkopen van Tickets en het aanbieden van Producten, Evenementen en Arrangementen namens Organisators;

 2. Bemiddelingsovereenkomst: de bemiddelingsovereenkomst tussen de Koper en Blue waarbij Blue bemiddelt bij het tot stand komen van een Deelnameovereenkomst tussen de Koper en de Organisator;

 3. Ticket: het elektronische of papieren toegangsbewijs tot een Evenement of tot een Arrangement.

 4. Derde(n): iedere partij die een product of dienst verkoopt dat verband houdt met een Evenement of een Arrangement, niet zijnde de Organisator of anderszins onderdeel van Blue.


Artikel 2. Algemeen

  1. Met een aankoop via het Platform te plaatsen komen er twee overeenkomsten tot stand. Een overeenkomst tussen de Koper en Blue (de Bemiddelingsovereenkomst) en een overeenkomst tussen de Koper en de Organisator (de Deelnameovereenkomst). De Bemiddelingsovereenkomst ziet op het bestel- en leveringsproces van het Ticket.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Bemiddelingsovereenkomst tussen Blue en de Koper. Op de Deelnameovereenkomst tussen de Koper en de Organisator zijn, voor zover aanwezig, de algemene voorwaarden van de Organisator van toepassing.

  3. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Blue en de Organisator prevaleren de algemene voorwaarden van Blue.

  4. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Koper wijst Blue uitdrukkelijk van de hand.

  5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

  6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Blue vervangen worden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

  7. Blue heeft het recht deze algemene voorwaarden aan te passen. De Koper wordt via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding. Indien de Koper zich niet kan vinden in de inhoud van de gewijzigde algemene voorwaarden, dan dient de Koper geen gebruik meer te maken van de Servicediensten.

  8. Indien Blue, door welke omstandigheid dan ook, niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Blue in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.


Artikel 3. Aanbod

  1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten en alle informatie over een Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, alsmede over de Arrangementen, welke door Blue aan de Koper worden verstrekt, worden te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

  2. De Evenementen, Arrangementen en Producten worden aangeboden door de Organisators en niet door Blue.

  3. Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor Blue noch voor de Organisator.


Artikel 4. Gebruik

  1. Het is een persoon jonger dan 16 jaar niet toegestaan om gebruik te maken van Blue.

  2. De Koper verbindt zich ertoe bij een transactie zijn juiste gegevens, waaronder zijn e-mailadres, te verstrekken. Indien de Koper in deze informatieplicht tekortschiet, komen de eventuele daaruit voortvloeiende negatieve (financiële) gevolgen voor rekening van de Koper.

  3. De Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn gegevens.


Artikel 5. Fair use

  1. Het is niet toegestaan om van het Platform gebruik te maken op een manier die andere gebruikers van het Platform zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van de Servicediensten zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van het Platform gebruik te maken.

  2. Het is de Koper enkel toegestaan het Platform voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

  3. Indien het Platform een platform van een Derde is, dan zijn op het gebruik van het platform ook de voorwaarden van de Derde en het desbetreffende platform van toepassing.


Artikel 6. Servicediensten

  1. Blue zal de Servicediensten naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar leveren.

  2. Blue is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud het Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen.


Artikel 7. Totstandkoming van de Deelnameovereenkomst

  1. De Deelnameovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper succesvol het gehele reserveringsproces via de ticketingsoftware heeft doorlopen. De Koper dient voordat hij de betaling bevestigt, de bestelling goed te controleren. Nadat de Koper het verschuldigde bedrag heeft afgerekend en de Deelnameovereenkomst tot stand is gekomen, stuurt Blue de Koper onverwijld een bevestiging via de e-mail en ontvangt de Koper een transactienummer.

  2. De Koper zal de, voor het sluiten van de Deelnameovereenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens verstrekken. De Koper dient bij het kopen van de tickets altijd het juiste (e-mail)adres te verstrekken. Indien de Koper in deze informatieplicht tekortschiet, komen de eventuele daaruit voortvloeiende negatieve (financiële) gevolgen voor rekening van de Koper, zonder dat de Koper aanspraak kan maken op enige vorm van compensatie door Blue of de Organisator.

  3. Iedere Deelnameovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en diensten.

  4. De Koper is verplicht de Deelnameovereenkomst die hij heeft gesloten met de Organisator volledig en correct na te komen en de voor zover aanwezig van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de Organisator en/of andere bij aankoop betrokken derde partijen na te leven.

  5. Indien de Deelnameovereenkomst betrekking heeft op het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding en de nakoming op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode geschiedt, dan is het herroepingsrecht (volgens richtlijn 2011/83/EU) op de Deelnameovereenkomst niet van toepassing.


Artikel 8. Positie van Blue

  1. Blue is jegens de Koper niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de hoedanigheid en solvabiliteit van de Organisator of op de kwaliteit van de diensten van de Organisator.

  2. Indien de Organisator zich niet houdt aan de Deelnameovereenkomst die hij heeft gesloten met de Koper, dan is dat een zaak tussen de Koper en de Organisator.

  3. Indien de Koper een klacht heeft over de Organisator en/of over het Product, Evenement of Arrangement, dan dient de Koper contact op te nemen met de Organisator en dient de Koper de Organisator daarop aan te spreken en niet Blue.

  4. Blue is op geen enkele wijze jegens de Koper verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatieverstrekkingen, etc., van de Organisator. Indien de Organisator de Deelnameovereenkomst niet of niet volledig nakomt en/of in strijd handelt met de wet, dan kan de Koper de Organisator daarvoor aansprakelijk stellen en niet Blue. Blue is enkel verantwoordelijk voor het op correcte wijze leveren van de Servicediensten.


Artikel 9. Prijzen en betalingen

  1. De Koper gaat een Bemiddelingsovereenkomst aan met Blue en Blue ontvangt namens de Organisator de prijs voor het Ticket en/of Arrangement/Product en geldende toeslagen zoals servicekosten, orderkosten, verzendkosten of een andere, in de kaartprijs opgenomen toeslag. Afhankelijk van de aard van de toeslagen kan dit een bedrag per Ticket of een bedrag per order zijn.

  2. Betaling vindt plaats op de op het Platform.

  3. Indien Blue twijfelt aan de juistheid van de door de Koper verstrekte (betaal)gegevens, dan kan blue contact met de Koper opnemen. Indien Blue de Koper niet kan bereiken en de gegevens daardoor niet kan controleren, dan kan Blue de Deelnameovereenkomst annuleren en de Tickets verkopen aan een andere Koper. Indien Blue twijfelt aan de juistheid van de gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft Blue het recht om de Deelnameovereenkomst te annuleren. Blue zal zich inspannen om de Koper in voornoemde gevallen te informeren.

  4. Alle kosten worden duidelijk voorafgaand aan het tot stand komen van de Deelnameovereenkomst aan de Koper kenbaar gemaakt. In het bestelproces wordt het totaalbedrag van de bestelling/reservering getoond. In dit bedrag kunnen, al dan niet gespecificeerd, de volgende kosten zijn opgenomen: entreekosten, kosten voor Producten en/of diensten van de Organisator, Reserveringskosten (onder andere) bestaande uit: servicekosten per Ticket en orderkosten per boeking.

  5. Alle op het Platform dan wel via anderszins schriftelijke bevestiging vermelde prijzen zijn in euro’s en incl. btw.

  6. De Tickets zullen pas na volledige betaling aan de Koper worden verstrekt.

  7. Indien de Organisator failliet gaat en derhalve de Deelnameovereenkomst niet uitvoert, dan kan Blue niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de Koper daardoor lijdt en zal Blue niet verplicht kunnen worden de kosten voor de Servicediensten en de kosten voor de Deelnameovereenkomst aan de Koper terug te betalen.

Artikel 10. Diverse

  1. De Koper dient zich te allen tijde te houden aan de door de Organisator en houder van de Locatie opgestelde geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor Blue de Tickets levert.


Artikel 11. Tickets

  1. Het is de Koper niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of Blue:

   1. de Tickets door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;

   2. Tickets in commerciële uitingen -op welke wijze dan ook- aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren aan de Tickets.

  2. In afwijking van hetgeen is opgenomen in artikel 14.1 sub a. is het wel toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Tickets door te verkopen via het Platform Ticketswap, mits dit Platform de Tickets accepteert.

  3. Indien de in lid één van dit artikel genoemde situatie zich voordoet, zal Blue en/of de Organisator de Tickets ongeldig maken. Houders van die Tickets zal de toegang tot het Evenement of Arrangement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

  4. Blue behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij Evenementen wegens welke omstandigheid dan ook, een maximum is gesteld aan het aantal te kopen Tickets, verkopen die het maximum overschrijden te annuleren.

  5. Alleen een volledig, leesbaar/scanbaar en intact Ticket geeft toegang tot een Evenement of Arrangement.

  6. Alleen de houder van het Ticket die dit als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang.

  7. Indien de Koper door de Organisator of door de houder van de Locatie niet (onverwijld) wordt toegelaten tot het Evenement of de Koper de toegang tot het Evenement wordt ontzegd, dan kan Blue daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld en is Blue niet verplicht tot (gedeeltelijke) terugbetaling van de prijs voor het Ticket en de overige toeslagen die aan de Koper in rekening zijn gebracht.


Artikel 12. Afgelaste of verschoven Evenementen

  1. Blue is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de reeds door Blue geïncasseerde gelden voor het Ticket en/of Arrangement/Product bij een eventuele afgelasting/ verschuiving van een Evenement of Arrangement door de Organisator, dan wel door de houder van de Locatie door welke oorzaak dan ook.

  2. Indien en voor zover de Organisator besluit tot restitutie van de reeds door Blue geïncasseerde gelden voor het Ticket en/of Arrangement/Product en de Organisator hiervoor Blue inschakelt, zal restitutie van deze gelden die aantoonbaar aan Blue zijn voldaan, kunnen plaatsvinden via Blue.

  3. Blue zal in geen enkel geval gehouden zijn om materiële of immateriële schade, van welke aard dan ook, te vergoeden.

  4. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Blue zal proberen de Koper van de afgelasting of verschuiving op de hoogte te brengen nadat Blue de benodigde informatie van de Organisator heeft ontvangen, kan Blue niet garanderen dat de Koper op de hoogte gebracht zal worden van de details. Blue is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

  5. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan de Koper contact met Blue opnemen. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, dan kan de Organisator voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.


Artikel 13. Intellectuele eigendom

  1. De teksten, foto’s, beelden, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op het Platform zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Blue, zijn licentiegever, de Organisator of de beheerder van het Platform.


Artikel 14. Klachten en Klantenservice

  1. Een klacht over de Servicediensten dient de Koper zo spoedig mogelijk aan Blue kenbaar te maken.

  2. Heeft de klacht betrekking op de diensten en/of leveringen van een Organisator, dan dient de Koper de klacht bij de betreffende Organisator te melden, zodat de Organisator de mogelijkheid heeft om de klacht in behandeling te nemen en op te lossen.

  3. Vanaf 15 februari 2016 stelt de Europese Commissie een Europees platform voor online geschillenbeslechting beschikbaar dat bereikt kan worden via de link https://ec.europa.eu/consumers/odr.


Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring

  1. De inlichtingen (inclusief prijzen) en diensten die op het Platform worden weergegeven, kunnen technische onjuistheden en/of schrijffouten bevatten. Blue is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.

  2. De werking van het Platform kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. Blue is niet aansprakelijk voor schade bij het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het Platform.

  3. Blue is niet aansprakelijk voor onjuistheden in beschrijvingen/afbeeldingen van Producten, Evenementen en Arrangementen en andere omschrijvingen die op het Platform worden weergegeven, die zijn aangeleverd door de Organisator.

  4. Het betreden van de Locatie en het deelnemen aan het Evenement en het Arrangement geschiedt geheel op eigen risico. Blue kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, waaronder zaakschade, letselschade of schade ten gevolge van dood, die de Koper lijdt of heeft geleden door het deelnemen aan het Evenement, het Arrangement, het gebruiken van het Product of het betreden van de Locatie.

  5. Blue kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

   1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven.

   2. enige daad of nalatigheid van de Koper;

   3. vertraging en/of het niet of onjuist afleveren van gekochte Tickets of Producten welke niet kan worden toegerekend aan Blue.

  6. Blue is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Blue is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  7. Blue aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, misbruik van of verlies van Tickets. Bij verlies, misbruik of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket.

  8. De aansprakelijkheid van Blue wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Bemiddelingsovereenkomst kan slechts ontstaan wanneer Blue schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Blue vervolgens ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten.

  9. Indien Blue aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Blue beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de Koper betaald heeft voor de Servicediensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  10. Alle rechtsvorderingen dient de Koper binnen 1 jaar in te stellen. Handelt de Koper niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.


Artikel 16. Overmacht

  1. Blue is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen jegens de Koper of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde Derden of van de Organisator, faillissement van de Organisator, brand, diefstal, epidemieën dan wel pandemieën, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, internetstoring, terrorisme, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden alsmede iedere andere situatie waarop Blue geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

  2. Blue heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen jegens Koper en/of Opdrachtgever na te komen. Als de overmachtssituatie voorbij is, dan komt Blue haar verplichtingen na zodra haar planning dit toelaat.


Artikel 17. Verwerking van persoonsgegevens

  1. Blue verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van blue welke op de website van Blue is gepubliceerd.


Artikel 18. Voorwaarden van en overeenKomsten met directe Derden

18.1. Indien de aanschaf van producten en/of diensten die verband houden met het Evenement direct plaatsvindt via Derden, niet zijnde ticketing aanbieders dan wel secundaire ticketers, kunnen daarop algemene voorwaarden van die Derden van toepassing zijn en wordt door de Koper met deze partij een (koop)overeenkomst gesloten. De betreffende Derde is dan aansprakelijk voor de nakoming van enige verplichting jegens de Koper.

18.2 Hoewel de Organisator en/of Blue alle Derden, indien van toepassing, met zorg uitkiest, is de Organisator geen partij bij een overeenkomst tussen de Koper en deze Derde. De Koper vrijwaart de Organisator van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst met deze Derde.


Artikel 19. Toepasselijk recht

19.1 Op de Bemiddelingsovereenkomst en op het gebruik van de Servicediensten is Nederlands recht van toepassing.


Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd vanaf 19 september 2022 en op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn te raadplegen op de website www.blue.nl